โรงเรียนอนุบาลมะนัง
หมู่ที่ 7 บ้านผัง 13    อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล 91130
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางละอองทิพย์ จันทรวิลาศ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6

นางสาวอารียา เอียดดี
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2