โรงเรียนอนุบาลมะนัง
หมู่ที่ 7 บ้านผัง 13    อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล 91130
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

เสาวลักษณ์ เพียรเจริญ
ครู คศ.3

สะบา เจริญฤทธิ์
ครู คศ.3

นางสาวซมา โย๊ะหมาด