โรงเรียนอนุบาลมะนัง
หมู่ที่ 7 บ้านผัง 13    อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล 91130
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
พี่เลี้ยงเด็กพิการ

นางสาวปาริฉัตร พรมเกลื่อน