โรงเรียนอนุบาลมะนัง
หมู่ที่ 7 บ้านผัง 13    อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล 91130
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ทำเนียบบุคลากร

นายบันฑิต จินดา
รักษาการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน

นายสะบา เจริญฤทธิ์
รักษาการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน

นางสาวเสาวลักษณ์ เพียรเจริญ
ครูชำนาญการพิเศษ

นายศุภชัย หนูแก่นเพชร
ครูชำนาญการพิเศษ

นางศิริรัตน์ เสกสรร
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสุนันท์ เมืองปาน
ครูชำนาญการพิเศษ

นางขวัญนภา เพชรคง
ครูชำนาญการ