โรงเรียนอนุบาลมะนัง
หมู่ที่ 7 บ้านผัง 13    อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล 91130
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายศุภชัย หนูแก่นเพชร
ครู คศ.3

นายบัณฑิต จินดา