โรงเรียนอนุบาลมะนัง
หมู่ที่ 7 บ้านผัง 13    อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล 91130
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางจันทกานต์ ฝาหล๊ะเหย็บ

สุวรรณา พรุเพชรแก้ว

นางปิยะนุช วรรณโร