โรงเรียนอนุบาลมะนัง
หมู่ที่ 7 บ้านผัง 13    อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล 91130
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฐมวัย

นางอัญชลี นิยมยาตรา
ครู คศ.3

นางจุลี สุวรรณชนะ

นางสาวสากีนะ๊ มาลีหยัน

นางสาวรัตนภรณ์แสดงมณี