โรงเรียนอนุบาลมะนัง
หมู่ที่ 7 บ้านผัง 13    อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล 91130
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
ประชุมปฎิบัติการ Zoom
          โรงเรียนอนุถบาลมะนัง  จัดอบรมเชิงปฎิบัติการ การนำโปแกรมประชุมออนไลน์  Zoom มาใช้ในสถานศึกษา ให้สอดรับกับสถานการณ์โรคโควิด -19 ระบาด โดยมีเป้าหมายให้บุคลากรใช้โปรแกรมเป็น  2  ลักษณะคือ เป็นผู้เข้าร่วมประชุม และเป็นผู้เปิดห้องประชุม  โดยมี อ.เอกชัย  สุวรรณอำภา  ครูผู้รับผิดชอบระบบ IT ของโรงเรียนเป็นวิทยากร   นอกจากนี้ ยังเป็นการเตรียมความพร้อม สนองนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการที่จะนำการเรียนการสอนแบบออนไลน์  ในกรณีที่โรคโควิด-19 ระบาด ต่อเนื่องจนไม่สามารถเปิดเทอมได้ตามปกติ
โพสเมื่อ : 26 มี.ค. 2563,09:13   อ่าน 126 ครั้ง