โรงเรียนอนุบาลมะนัง
หมู่ที่ 7 บ้านผัง 13    อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล 91130
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ / ยุทธศาสตร์
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ / ยุทธศาสตร์
โรงเรียนอนุบาลมะนัง สร้างนักเรียนรู้ สู่ศตวรรษที่21